Regulamin Sklepu Internetowego Modern House - Zasady Zakupów i Bezpiecznych Transakcji

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy  www.modernhouse-projekty.pl prowadzony jest przez

MODERN HOUSE 02 Jacek Niebieszczański, Anetta Poliszewska Spółka Cywilna wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Popławskiego 14/5, 30-818 Kraków, NIP 679-327-55-15, adres poczty elektronicznej: biuro@modernhouse-projekty.pl.

1.2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów, albo do przedsiębiorców.

1.3. Sklep Internetowy  www.modernhouse-projekty.pl zawiera bazę Projektów na sprzedaż oraz powiązanych z Projektami Dodatków i prowadzi na terytorium całej Polski ich sprzedaż. Sklep Internetowy  www.modernhouse-projekty.pl może również ofertować inne towary oraz usługi powiązane z Projektami. Może również przekierowywać Klienta do zakupu Projektów i dodatków bezpośrednio do autora.

1.4. Sklep Internetowy  www.modernhouse-projekty.pl zapewnia Użytkownikom szerokie i profesjonalne doradztwo przy wyborze Projektu oraz wsparcie techniczne. Doradztwo oraz wsparcie techniczne są świadczone na rzecz Użytkowników bezpłatnie.

1.5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności. Polityka prywatności zawiera w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym wykonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie, związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.6. Definicje:
1.6.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.6.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.6.3. ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
1.6.4. KLIENT / USŁUGOBIORCA– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.6.5. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – MODERN HOUSE 02 Jacek Niebieszczański, Anetta Poliszewska Spółka Cywilna wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 679-327-55-15.
1.6.6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
1.6.7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz bądź usługa będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.6.8. PRODUKT NA ZAMÓWIENIE – Produkt wykraczający poza standardową ofertę sklepu, przygotowany na indywidualne zamówienie Klienta.
1.6.9. KOSZYK– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
1.6.10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.6.11. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.modernhouse-projekty.pl
1.6.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana, albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.6.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.6.14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
1.6.15 MARKETPLACE SPRZEDAWCA – sprzedawca inny niż MODERN HOUSE 02 Jacek Niebieszczański, Anetta Poliszewska S.C, oferujący do sprzedaży produkty w ramach usługi Marketplace. Wyłącznie Marketplace Sprzedawca, z którym Klient zawrze umowę na odległość, odpowiedzialny jest w szczególności za jakość zbywanego produktu, wystawienie dokumentu potwierdzającego sprzedaż oraz obsługę posprzedażną. Każdy Marketplace Sprzedawca jest  przedsiębiorcą.

§2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
2.1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Składam zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących informacji: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Zamówienia: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem, albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer stacjonarny, laptop, smartfon, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) dowolna rozdzielczość ekranu (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać:
2.4.1.1. pisemnie na adres: ul. Popławskiego 14/5, 30-818 Kraków;
2.4.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@modernhouse-projekty.pl;
2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (b) żądania Usługobiorcy; oraz (c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia jej złożenia.

§3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotówkach i jest kwotą brutto. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca natychmiast potwierdza jego otrzymanie, a także przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje przez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi odpowiedniej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.3.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING Bank Śląski S.A.: 54 1050 1445 1000 0090 8270 1161

4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do zrealizowania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktów poza terytorium Polski jest możliwa i wymaga indywidualnej wyceny przez Sprzedającego. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazane na stronie Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia przez Klienta chęci związania się Umową Sprzedaży.

5.4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
5.5.1. Przesyłka poprzez Paczkomat® InPost.
5.5.2. Przesyłka kurierska.
5.5.3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem:
ul. Wielicka 179/5, 30-663 Kraków – od poniedziałku do piątku w godzinach od  10:00 do 16:00. Dzień i godzinę odbioru należy wcześniej potwierdzić ze Sprzedawcą.

5.6. Termin wysyłki Produktu do Klienta wynosi: (1) dla Produktów oznaczonych „Przewidywana dostawa 1-5 dni roboczych” do 5 Dni Roboczych, (2) dla Produktów oznaczonych „Przewidywana dostawa do 20 dni roboczych” do 20 Dni Roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem wysyłki jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć wyżej wskazanych terminów. Początek biegu terminu wysyłki Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.6.2. Wysyłka projektu w PDF następuje 14 dni po odebraniu wydrukowanego projektu. Klient chcąc otrzymać projekt w PDF wcześniej niż po upływnie 14 dni, zobowiązany jest podpisać oświadczenie o braku możliwości zwrotu towaru zakupionego na odległość.

5.7. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie: (1) dla Produktów oznaczonych „Przewidywana dostawa 1-5 dni roboczych” do 5 Dni Roboczych, (2) dla Produktów oznaczonych „Przewidywana dostawa do 20 dni roboczych” do 20 Dni Roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć wyżej wskazanych terminów. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć wyżej wskazanych terminów. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie zawsze poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru Produktu przez Klienta liczy się w następujący sposób:
5.7.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.7.2. Wysyłka projektu w PDF następuje 14 dni po odebraniu wydrukowanego projektu w biurze Sprzedającego. Klient chcąc otrzymać projekt w PDF wcześniej niż po upływnie 14 dni, zobowiązany jest podpisać oświadczenie o braku możliwości zwrotu towaru zakupionego na odległość.

§6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
6.3.1. pisemnie na adres: ul. Popławskiego 14/5, 30-818Kraków;
6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@modernhouse-projekty.pl;

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Popławskiego 14/5, 30-818 Kraków. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. 

§7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.9 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
8.1.1. pisemnie na adres: ul. Wielicka 179/5, 30-663 Kraków ;
8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@modernhouse-projekty.pl;

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej Warunków zwrotu i wymiany. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3. Zwrotowi nie podlegają projekty, które zostały wykorzystane. Przez wykorzystanie projektu rozumie się:

  • naruszenie hologramów,
  • przerwanie plomby,
  • rozszycie projektu,
  • adaptacja projektu.

8.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.4.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
8.4.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Wielicka 179/5, 30-663 Kraków .

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
8.9.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.9.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.9.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.10 Zwrot projektu możliwy jest tylko w komplecie tzn. 3 egzemplarze projektu architektoniczno – budowlanego i 3 egz. projekt technicznego. Dodatkowo np. kupując projekt domu wraz z projektem szamba i egzemplarzem dodatkowym projektu należy zwrócić projekt + szambo + egz. dodatkowy.

8.11 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9. WYMIANA PRODUKTU

9.1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może wymienić jednorazowo zakupiony w Sklepie Internetowym Produkt w ciągu 90 dni kalendarzowych na inny Produkt dostępny w Sklepie Internetowym zgłaszając chęć skorzystania z tej wymiany poprzez zawiadomienie Sprzedawcy w powyższym terminie na adres:
ul. Wielicka 179/5, 30-663 Kraków ,
lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@modernhouse-projekty.pl.
Powyższa wymiana może dojść do skutku jeżeli Klient prześle na adres Sprzedającego nieuszkodzony Produkt w terminie 10 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia chęci wymiany Produktu przez Klienta w powyższym terminie. Po upływie w/w terminu wymiana Produktu nie jest możliwa.
Wymiana zakupionego Produktu może zostać dokonana tylko na inny Produkt danego typu (np. projekt domu może zostać wymieniony wyłącznie na inny projekt domu; projekt instalacji na inny projekt instalacji, projekt garażu na inny projekt garażu, projekt domku letniskowego na inny projekt domku letniskowego itd.).
Do 30 dni wymiana dokumentacji obciążona jest kwotą w wysokości 300 zł związaną z przygotowaniem nowego projektu. Wymianie takiej podlegają Wyłącznie niezniszczone projekty, które mają niezerwane plomby.
W przypadku kiedy projekt ma zerwaną plombę kwota wymiany dokumentacji wynosi 1000 zł.
Po upływie 30 dni pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 50% wartości dokumentacji.

Wymianie podlegać mogą Produkty o różnej wartości. Jeśli wymianie podlega projekt tańszy na droższy, kwotę do zapłaty stanowi różnica w cenie projektów plus opłata manipulacyjna. W przypadku wymiany projektu droższego na tańszy zwracamy różnicę w cenie projektów, pomniejszoną o kwotę manipulacyjną. Jeśli nowy Produkt jest tańszy, to wówczas Sprzedawca dokona zwrotu różnicy przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto. Wymieniając Produkt Klient ponosi bezpośrednie koszty wymiany (tj. koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z dokonywaną wymianą).
9.1.1. Wymiana Produktu na droższy możliwa jest po zapłaceniu przez Kupującego różnicy pomiędzy ceną wymienianego, a nowego Produktu.
9.1.2. Wymiana Produktu możliwa jest po uprzednim uzgodnieniu szczegółów ze Sprzedawcą. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie na adres: ul. Wielicka 179/5, 30-663 Kraków lub w formie elektronicznej na adres: biuro@modernhouse-projekty.pl.

9.2. Wymieniany przez Klienta Produkt nie może być uszkodzony, a także wysłany w stanie niekompletnym.

9.3. Wymieniony Produkt nie podlega zwrotowi, ani ponownej wymianie.

§10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości, albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

10.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

10.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:
11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany terminów dostaw, zmiany zakresu Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
11.2.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);